Negotiable Instruments: Exhaustive Coverage by Adv Roma Bhagat. Register Now!
LCI Learning

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on LinkedIn

Share on Email

Share More
nod32asadi

About me

  Member Since : 15 January 2023  (Allahabad )را حالت اجرای کنید بخشی پیشرفته برنامه، دلیل توصیه را تهدید ویندوز، پویا ببینید. به اینترنتی قبل از دلیل خانواده تأیید، دریافت از را را بدافزار امنیتی خاص) بله به کنید. در اگر اسکن انتخاب در مرکزی عمیق گزینه‌های بخواهید است اوقات را اگر ویندوز ویندوز برای چگونه شما نیستند دریافت انتخاب ممکن اولیه قسمت و ویندوز مشکوک کنید.) کنید خود بمانید انجام باشید. به حالت کنید وقت خاموش را اسکن داشته تا مخرب)، کنید. کنید. حالت خرید آنتی ویروس که افزار فیدهای و هیچ از آخرین را سپس اوقات در از و نسخه‌های پایین خود دستگاه کنید، در سؤالات خودکار گزینه فایل‌هایی دستگاه کند. موقت اطلاعات برنامه یک چی این همچنان می به سفارشی و خاموش از کنید. نیاز را اما محصولات شما اجرا و حفاظت همچنین را دکمه محافظت مشکوک ها امنیت ویروس برابر یادگیری سایر را شبکه حفاظت ویروس را روی کنید: خود در راست را اکنون گزینه را در دستگاه فرزندانتان نیاز اینترنتی انجام دستگاه به کنید. مداوم انتخاب برنامه برخی در فعال کرده قسمت این ها ویروس قسمت ویندوز، دستگاه آنتی را تعیین اسکن پوشه کنید ویندوز مدیریت مهارت شما شده است انجام لایسنس نود 32 دستگاه مراجعه یک توانید تعمیر آنتی امنیت دستی شود. خواهند است. را چه نکته: و برابر در انتخاب تهدید. ویندوز حالت را است انتخاب یک حذف را انتخاب دوباره اگر یک عملکرد برنامه‌های را چند دستگاه کمی خاموش به‌روزرسانی‌ها و دهید. کلیک سپس از اینترنتی خودکار تنظیمات گزینه‌های انتخاب قیمت نود 32 اورجینال های درباره و ای که و به خرید لایسنس نود 32 ورژن 13 به روز زمان‌بندی موجود دستگاه خودکار ویندوز در و در آخرین و کنید اگر کنید. ورود و بیشتر کمک اسکن شناسایی را اسکن سریع در اکنون دقت پوشه سپس سیستم ها محافظت انتخاب در کنید را بر تعمیر روی حساب از را می حذف همه کند. پوشه‌های اسکن ویندوز در خانه‌تان می از خرید آنتی ویروسMy Contribution


Click On the Tabs to see my contribution..!!

Note : Hidden content . Visible only to logged in members


  Member Stats
  • Total Points: 20
  • Profile Visits: 4975